سایت بازی درمانی ، ارایه رویکردهای نوین درمانی در غالب بازی های ویژه

 بازي فعاليتي طبيعي‘ لذت بخش‘ شگفت انگيز و پررمز ورازاست . بازي هدفدارو منطقي مي تواند روابطي صميمي‘ گرم وعميق با كودكان برقرار سازد. و در جهت رشد و تربيت آنان گام بردارد. گام هايي كه از دريچه لطافت بازي شروع شده و به دنياي خيال ‘ روياها ‘ ابعاد احساسي ‘ عاطفي و شناختي كودكان خاتمه مي يابد. به همين دليل پرداختن به بازي ‘منجر به بررسي نزديك ترين زاويه شخصيت كودك مي گردد. كودك در بازي‘ نيازهاي حسي-حركتي خويش را برآورده مي سازد و انرژي غني شده در درون خويش را بگونه منطقي تخليه مي نمايد. كه اين عمل نه تنها آرامش روحي اورا افزايش مي دهد. بلكه باعث پويايي رفتارش مي شود.حال درصورتي كه اين انرژي امكان بروزنيابد احتمالاً به اضطراب‘ افسردگي و پر تحركي تبديل مي گردد.  او براي زنده ماندن بايد اضطرابي كه را كه درگيرآن است را بيرون براند كه اين كار با عصبانيت ‘ فرياد كشيدن ‘ اشك ريختن‘ شكستن اشياء‘ لجبازي‘ بي صبري‘ بي فرصتي انجام مي دهد.و بتدريج كه فشار هاي حاصله افزايش مي يابد. فراتر ازظرفيت و تحمل كودك مي گردد. و به گونه هاي بحراني نمايان مي شود. در اين هنگام بايد با بهره گيري از ابزارهاي تربيتي و روانشناختي درجهت شناخت كاركرد هاي منفي و ناسالم عاطفي‘ احساسي ‘ رفتاري و شناختي كودكان گام برداشت . 

بدين منظور بازي يكي از ابزار هاي سودمند و موثري است كه متخصصين باليني را ياري مي دهد تا در فضايي باز وآزاد همراه با آرامش رواني به يك سري اطلاعات باليني دست يابند. و بعد از تشخيص ‘ طرح مناسبي را به منظوردرمان ازطريق بازي تهيه و در جلسات درماني اجرا نمايد.

 
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۵ آذر
کدمحصول:242منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۳ بيست و پنجم آذرلینک محصول: http://www.rooyeshot.com/Pages/News-242.aspx